Zlecenie wykonania otworów pod pompy ciepła1. Dane zleceniodawcy:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Telefon: (999-999-999)

Email:2. Charakterystyka inwenstycji:

Nr działki:

Miejscowość:

Ulica, dokładny adres:

Gmina:

Wiercenie na kontener (500 zł):

Średnica rury studziennej PCV:
125 140 160

Cena za każdy metr wykonanego odwiertu: 320/370/550 zł netto


3. Pozostałe informacje
Ostateczny koszt wykonania studni głębinowej zostanie określony po zakończeniu robót wiertniczych. Cena obejmuje:
- wiercenie udarowe w technice sprężonego powietrza bez użycia płuczki,
- montaż filtra studziennego, fabrycznie gwintowanego i nacinanego,
- wykonanie obsypki żwirowej ze żwiru płukanego i ozonowanego o minimalnej zawartości krzemionki 95 % w ilości do 1000 kg,
-uszczelnienie płytkich horyzontów wodonośnych,
- pompowanie sprawdzające wydajność.
Wycena nie obejmuje kosztów niwelacji terenu po pracach wiertniczych oraz wywozu urobku, a także odtworzenia nawierzchni (kostka brukowa, asfalt, trawnik, itp.). W przypadku nie nawiercenia warstwy wodonośnej koszt odwiertu wynosi 100 zł/mb. W przypadku, gdy głębokość studni będzie mniejsza niż 30 m, obowiązuje cena ryczałtowa za wykonane prace wynosząca 9000 zł netto.
Wykonawca oświadcza iż wszystkie zastosowane materiały posiadają atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną oraz są przeznaczone do zabudowy w studniach głębinowych. Na wykonane ujęcie wód podziemnych Wykonawca udziela 10-letniej gwarancji zgodnie z warunkami. Montaż pompy głębinowej pompy głębinowej powinien być wykonany przez autoryzowana firmę lub Wykonawcę wiercenia.
Płatność za wykonanie usługi może nastąpić gotówką do kwoty 15 000 zł. Inwestor zapewni dojazd do miejsca wiercenia oraz zabezpieczy istniejące budynki przed zachlapaniem. Inwestor oświadcza, że we wskazanym miejscu wiercenia nie istnieją urządzenia oraz instalacje podziemne, które zagrażałyby bezpieczeństwu prowadzenia robót lub ograniczały swobodę wiercenia. Oferta ważna do 28.02.2022 r.

Oblicz:=REZYGNUJĘ